"IDEAS ARE KING - EXECUTION IS KING KONG"

Allt börjar i ett första möte med kund. Vi är bra på att lyssna och förstå vad våra kunders utmaningar är. Vi identifierar vilka möjligheter vi kan utveckla tillsammans. Vi skapar en snabb överblick och kan sedan skapa värde och göra skillnad, på riktigt. Vad vi gör beror helt på vår kunds nuläge och önskade läge. 

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN BRA GRUND

 • Vi hjälper våra kunder att sätta riktningen . identifiera mål och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt.  Vi samarbetar med med styrelser och ledningar att definiera, implementera och vidareutveckla strategiarbetet. 

 • Gemensam målbild - Vi får alla att dra åt samma - effekten blir tydlig
 • Tydlig inriktning - Det som bidrar mest till strategin sätts i centrum vilket gör att beslut och prioriteringar blir tydliga.
 • Förflyttningar -  Tydliggör vad som måste göras under här och nu för att nå där och sen. 
 • Måluppfyllelse- Tydliga mål och actions bidrar till att den valda strategin realiseras.
 • Utveckla förmågor - Utveckla ledning, ledar, medarbetare och arbetsätt.


strategi, mål & framtidsarbeten

"En bra strategi sitter inte i ett dokument. Den sitter i engagemanget och i alla de actions ledare och medarbetare gör"
 • Vi hjälper våra kunder att identifiera mål och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt.  
 • Därefter utvecklar vi  och tränar förmåga att kunna realisera mål
Vi hjälper våra kunder att nå sin fulla potential och att hjälpa dom att ta sig till nästa nivå.  Vår meritlista visar att de flesta kan uppnå mycket mer ambitiösa mål än de tror, om de är villiga att utmana det befintliga sättet att arbeta. Vi arbetar med att genomföra konkreta mål och framtidsarbeten  
 • Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vilket innebär att verksamheter utveckla sina strategier allt oftare. Strategierna måste dessutom vara konkreta för att ge verklig effekt. Det kräver en tydlig koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Vår metodik tar strategin frånord till handling från ledningen och ut i organisationen. 
 • Därefter utvecklar vi  och tränar vi förmågan att kunna realisera strategier och mål dvs vi arbetar med att utveckla förmågor, samarbeten och arbetsätt. Vi arbetar med ledningsgruppen, ledarna och medarbetarna. Vi värvar alla och gör dom till medansvariga vilket är nyckeln till att få rätt saker att hända. 

‘Vision without action is merely dreaming. Action with no vision is just passing time. But with vision and action you can change the world.’  Nelson Mandela

VI ARBETAR FRÅN STYRELSE, LEDNING OCH UT I ORGANISATIONEN.

Strategi, Mål & Framtid

Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade.

Utifrån detta identifierar vi era kritiska framgångsfaktorer. Med andra ord vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget. Vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi och roadmap.

Utifrån detta är nästa steg att verkligen få rätt saker att hända i ledningsgruppen. Vi tar den strategiska roadmappen från ledning till organisationen. 

Vi erbjuder bland annat OKR som styrverktyg. (se nedan)

OKR - Målstyrning

Vi arbetar bland annat med OKR (Objectives and Key Results), som är ett målstyrningsverktyg som används för att sätta och följa upp mål och resultat i en organisation. OKR används för att skapa tydlighet, fokus och utmaningar inom en organisation och främjar samtidigt en öppen och transparent kultur. 

I en del av våra uppdrag har kunden redan ett befintligt verktyg. Vår metodik kan utgå ifrån i stort sett alla verktyg. Det är inte verktyget i sig som gör det utan människor och den idé om affärer vi skapar med kunden. Vi får varje team från ledning och ut i organisationen att skapa sin strategi och sina planer för genomförande utifrån företagets målbilder och planer - från team till individnivå. 

Struktur -Uppföljning

Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. Tillsammans med era ledare och era medarbetare skapar vi en struktur med fokus på rätt riktning, rätt aktiviteter med såväl firandet av framgångar som korrigering vid motgångar. Det ska vara tydligt med riktning både individuellt och i team. 

Vi bygger en struktur utifrån organsationens, teamets och individens  strategi och måldokument. Vi implementerar veckovis accelerationsmöten, kvartalsvis fokusmöten och årliga  målmöten. Vi skiljer också på operativa och strategiska möten. Vi accelererar utvecklingen i teamet och på individnivå. 


coaching

Coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och ledaren själv.

Som ledare är det viktigt att medvetandegöra det egna sättet att utöva ledarskap och vara beslutsam. Det är något som varje ledare behöver upptäcka, utforska och utveckla själv. Med en extern coach som bollplank får du någon som lyssnar med närvaro och ställer fördjupande och klargörande frågor med fokus på dina behov och din utveckling. Du får också en coach som kan träna och utveckla dina skills i syfte att skapa bättre förutsättningar. 

Coaching är ett samarbete mellan dig och oss som professionell coach.

 • Någon som lyssnar till vad som är viktigt för dig och coachar dig att uppnå det du vill utifrån den önskade framtid. 

 • Stöd i VD-rollen och sin personliga utveckling som uppmuntrar till att fortsätta när det känns utmanande

 • Utrymme att reflektera och tänka utifrån kraftfulla frågor ställda för att ge fördjupning och perspektiv

 • Utbildning och träning i viktiga områden

Interim - förstärkning av våra kunders organisation 

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Omvärlden och våra marknader förändras snabbare än någonsin och det blir en allt större utmaning att få ihop rätt lag över tid. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor för att kunna nå toppen.  Flexibilitet, Gig-ekonomi, distansarbete och projektanställningar blir allt vanligare. Organisationer behöver snabbt kunna hantera en tillfällig topp eller dal. 
Vi har över 25  års erfarenhet inom management consulting. Vi har arbetat med över 400 organisationer i ett tiotal länder. Vi är bra på att bygg framgångsrika team och värva människor som passar in i resan mot mål. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den bäst kan frigöras. Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av många typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella. 

förändringsledning- projektledning

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor för att kunna nå toppen. 
Varje kunds situation är unik. Vi förstår vad våra kunders utmaningar är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt kunna kunna sätta oss in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad, på riktigt. Vi har under 20 år arbetat med att utveckla nya resultat genom att skapa och genomföra framgångsrika projekt. 
Vi har en gedigen bakgrund från projektledning. Vi leder projekt uppdrag inom ökad försäljning, besöksnäringen, skapandet av mötesplatser och arbeten i gränslandet mellan sport och business. 

affärer är också en sport - vi tror på partnerskap

Vi arbetar med att skapa acceleration till lönsamma affärer. Ni vill mycket. Ni har höga ambitioner och stora visioner, För att ta er dit krävs både både strategi, mindset och ett arbetsätt som verkligen prioriterar på viktiga sakerna. Vi skapar tillväxt och lönsamhet utvecklar förutsättningar för försäljning, varumärkesbyggande och framtida önskade resultat

Inom sportens värld finns det ofta ett väldigt starkt engagemang.  Vad kan affärsvärlden lära sig av sportens värld? Tänk om man kunde omsätta ovan engagemang till näringslivet. Vad skulle vara möjligt då? Att skapa passionerade och vinnande kulturer är något som växer fram över tid och det är det som verkligen gör skillnad på riktigt. 
Vi hjälper näringslivet och sportens värld att tillsammans nyttja kraften och skapa samarbeten för att skapa extraordinära resultat. Bortom traditionella sponsorpaket och företagsevent så kan näringslivet ihop med sportens värld skapa unika lösningar som tillför värde för alla partners och för samhället i stort. Som företagare och entreprenör så finns det mycket att tjäna på att utveckla starka partnerskap. Att arbeta i gränslandet mellan sport och affärer kan generera bolaget, rättigheten och samhället helt nya resultatnivåer.  Utforska det möjliga - upnå det extraordinära. 
Vår breda erfarenhet och vårt omfattande nätverk gör att vi kan tillsammans med våra kunder kan skapa mycket attraktiva möjligheter för utveckling. Vi utvecklar våra kunders och partners affärer genom att stärka affärsrelationer i syfte att skapa nya anfallsvinklar. 

united - arenor för utveckling

Vi utvecklar våra kunders affärer genom att stärka affärsrelationer i syfte att skapa nya anfallsvinklar. Vi skapar arenor som dig som är ledare och vill utvecklas. Vi samlar ledare från organisationer, erfarna konsulter och representanter från sporten värld. Vi är övertygade att genom att samla all erfarenhet i inspirerande mötesarenor skapas möjligheter för såväl företag, sports och samarbeten i gränslandet mellan sport och affärer.

Vi är också med och skapar konferenser, frukostmöten, nätverksträffar ....Vi vet att det fysiska mötet är oslagbart.

Vi arbetar aktivt med att bygga målinriktade mötesplatser och partnerskap i syfte att kunna skapa fler och bättre hållbara affärer som leder till nya resultatnivåer.