LEDARSKAP FÖR ACCELERATION 

Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. Utveckla exceptionella ledare på alla nivåer. Sätt struktur, led kulturen och få andra att växa. Ledarskap skapar framgång genom att frigöra potential för högre prestationsnivåer och engagemang från sina medarbetare och team.
Vi tror på ett ledarskap som skapar ett verkligt ägandeskap, motivation och engagemang i från ledning och ut i hela organisationen. Vi utvecklar ledarskapet till ett modernt ledarskap som får ledare och medarbetare att verkligen göra rätt saker. Er strategi och ett gemensamt arbetssätt för att säkra framgång på alla nivåer. 

INNEHÅLL 

Vi erbjuder ledare praktisk träning i det hantverk som ledarskapet är. Vårt program är ett modernt verktyg som tränar ledarskap på ett praktiskt och konkret sätt. Ledare spelar en avgörande roll för acceleration och framgång. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna, de har tydliga strukturer och de har ett gemensamt språk.  Konkret handlar det om ett träningsprogram för ledare i syfte att få rätt saker att hända hos er.

Ledarskap bygger på insikter, beteenden, färdigheter och arbetsflöden som alltid behöver tränas och utvecklas. Alla kan vi, med rätt verktyg, bidra till en miljö som främjar effektivitet och proaktivitet. Vi har lösningarna som hjälper dig att skapa en företagskultur som ger ditt företag en varaktig fördel.

Träningen syftar till att utveckla de bästa ledarna för att säkra vårt företags konkurrenskraft för långsiktig framgång och samtidigt klara av våra kortsiktiga utmaningar. Vårt program syftar till att skapa ett proaktivt ledarskap som framgångsrikt genomför rätt saker. Vi är övertygade att vår metodik utvecklar ett nytt sätt att arbeta – och det kommer att vara ett viktigt initiativ för att ta er till nästa nivå.

Vi tror att vi kan nå allt detta om vi hittar ett sätt att utnyttja våra medarbetares stora kompetens och erfarenhet på ett mer engagerande och effektivt sätt. Vi tenderar idag att vara mer reaktiva än proaktiva och ibland är det oklart om våra team och vi ledare arbetar med "rätt saker".

Med ett bredare engagemang från kan vi implementera våra lösningar bättre och snabbare vilket leder till högre effektivitet i kombination med högre medarbetarnöjdhet.

Vi tränar ledarna hur vi leder och samarbetar på ett nytt, modernt och stödjande sätt, arbetar tillsammans i team och skapar engagemang, och ser till att vi får saker gjorda snabbt och på bästa möjliga sätt. Det är ett praktiskt stöd för dig att anta utmaningar mycket bättre rustad än tidigare.

Prework 

Starten på programmet inleds med Prework. Intervju med VD samt några kollegor från verksamheten. Gärna med några olika positioner.

Träningsprogram

-        Vi arbetar från er värdegrund – från övergripande ord det dagliga arbetet i teamet och hos individen. Vi omsätter värdegrunden praktiskt till deltagarnas vardag.

-        Vi faciliterar ert företags ambition om önskad framtid till konkreta tankar hos resp team och individ.

-        Vad betyder ovan två områden för mig som ledare i mitt dagliga arbete? 

-        Hur är jag som ledare? Vad utmärker ett gott ledarskap?

5 nivåer av ett ledarskap. Genomgång av 5 viktiga steg i att bygga framgångsrikt ledarskap. De 5 stegen ligger till grund för den fortsatta träningen. Bygger på en etablerad modell för ledarutveckling. Som ledare befinne er vi oftast oss i någon av nivåerna. Vill vi utvecklas behöver vi göra en resa. Om alla ledare kan ligga på niva 4 och uppåt har vi nått väldigt långt. 

1.     Position - ”Människor följer ledarenför att de MÅSTE”.

2.     Relation- ” Människor följer ledaren för att de VILL”                                

3.     Resultat- ”Människor följer ledaren för de når resultat /har nått resultat ”

4.     Bidrar till andras utveckling - ”Människor följer ledaren för att de utvecklas kontnuerligt”

5.     Kontinuerlig framgång- Empowerment - ”Människor följer för den ledaren är och att ledaren ger ansvar och skapar hållbar framgång över tid”

 Hur bygga ett starkt förtroendeklimat? ” Från position till relation ”

Vi är alla unika och har olika åsikter. Symboliskt kan vi använda en bild av ett rum för att beskriva rätt lösning, eller kanske till och med sanningen. Gruppens olika perspektiv vänds till en styrka snarare än ett hinder. Vi använder allas kompetens och kompletterande synsätt för att skapa bästa möjliga acceptans och kvalitet. 

-        Verktyg - se andra perspektiv. Kom fram till bra lösningar tillsammans.

-        Förtroendekonto – hur bygger vi upp ett starkt förtroende – Kompetens och Karaktär

-        Kommunikationskanaler- Hur når vi fram?

-        Nyttja gruppens kompetens och erfarenheter. Problemlösning. 

-        Praktisk träning utifrån verkliga fall. ” Lösa viktiga frågor”

Utveckling av förmågor att sätta mål och nå mål. ” Från relation till resultat”

-        Mål och ansvar i min roll som ledare?

-        Hur sätter vi konkreta mål på individ & teamnivå?

-        Hur får vi ledarna att göra rätt strategiska förflyttningar mot mål? 

-        Planera & Prioritera - Hur skapa ett proaktivt arbetssätt där det viktiga blir verklighet.

-        Identifiera hinder och tidstjuvar i det dagliga arbetet. Frigör potential.

-        Hantera det dagliga inflödet av information via epost, tfn, chat mm….Undvika förhalning. 

-        Att proaktivt skapa en bra arbetsdag och vecka. Utveckla vanor av effektivitet på individ och teamnivå.

Personlighets analys – Lära sig identifiera och förstå olika människors styrkor och utvecklingsmöjligheter.  ”Från resultat till utveckling av individerna”

-        ”Styrkor och svagheter” utifrån olika personlighetsprofiler.

-        Hur ser det ut i mitt team? Lära känna ditt team.

-        Hur leda och motivera olika personlighetstyper?

-        Hur kommunicerar jag framgångsrikt med mitt team och med mina medarbetare? 

-        Använda våra resurser - Kroppsspråk, röst och ord.

-        Hur förebygger jag och hanterar konflikter på bästa sätt. 

 Hur leda, motivera ett team där olika personligheter tillsammans bygger ett starkt team? 

-        Vi använder Firo – ett grupputvecklingsverktyg

-        Få ihop teamet med roller, värdegrund och mål

-        Hur förflytta teamet

Hur coachar jag mina medarbetare på ett effektivt sätt? 

Coaching är ett verktyg att handleda människor i att sätta mål och nå mål på ett hållbart och effektivt sätt.

-        coaching – Förberedd, inplanerade samtal för utveckling.

-        Coaching – Dagliga situationsanpassad coaching

-        Coaching vid medarbetarsamtal

-        Coaching i samband med möten

-        Coaching av team 

”Från utveckling till kontinuerlig framgång, empowerment”

Hur leder på ett involverande sätt jag med bra infrastruktur, effektiva möten och coaching? (Metodiken kan användas i många situationer när människor möts)

-        Olika perspektiv

-        Roller och våga ge ansvar

-        Delegering & empowerment

-        Information, beslut och diskussion.

-        Problemlösning till actions. 

-        Vikten av att ge feedback

-        Uppföljning av resultat