"TRÄNING AV FÖRMÅGOR FÖR ATT REALISERA STRATEGIER OCH MÅL"

Vi hjälper er att driva lönsamhet & tillväxt genom människornaVi utvecklar människors förmågor och beteenden. Vi arbetar med att utveckla ledningsgrupper, team,  ledar och medarbetare. Våra program anpassas efter att göra organisationer rustade för att kunna nå framtida önskade mål. 

utveckling för ledningsgrupper & team

T.E.A.M - Togehther Everyone Achives Miracales.  Collaborate for Acceleration.  Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen(teamen) är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnår ni. 

Precis som i en framgångsrik lagidrott är samarbete, ömsesidig förståelse och gemensamma mål avgörande.Vi tar denna filosofi till affärsvärlden genom att vara er dedikerade samarbetspartner. Vi arbetar sida vid sida med er för att maximera er potential och uppnå gemensam framgång. Vårt fokus ligger på att bygga starka relationer och implementera strategiska åtgärder som leder till hållbar tillväxt. Vi tränar ledningsgruppen och teamen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. 

Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. Vad krävs av ledningsgruppen och teamen för att skapa acceleration mot målet?

Mer info

träningsprogram för ledare

Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. Vi utvecklar exceptionella ledare på alla nivåer som sätter struktur, lever kulturen och får andra att växa. Ledarskap skapar framgång genom att frigöra potential för högre prestationsnivåer och engagemang från sina medarbetare och team. Vi tror på ett ledarskap som skapar ett verkligt ägandeskap, motivation och engagemang ifrån ledning och ut i hela organisationen. Vi utvecklar ledarskapet till ett modernt ledarskap som får ledare och medarbetare att verkligen göra rätt saker och växa som individer genom ett personligt ledarskap. Er strategi och ett gemensamt arbetssätt för att säkra framgång på alla nivåer. 

mer info

träningsprogram för ökad effektivitet

En träning som riktar sig till alla i en organisation. Vi får er att ta er tid till att stanna upp, reflektera och arbeta med hur ni väljer att spendera er tid. Effekterna vet vi kan bli enorma. Ta bättre hand om dig och dina resultat kommer bli bättre och du kommer att må mycket bättre. Under vår träning drar vi ner tempot, ger er verktyg som hjälper er att få kontroll över er arbetsdag och låter er arbeta fokuserat och praktiskt. Under träningen arbetar alla med sina egen arbetssituation. Vi har utvecklat  en metod med fokus på planering, prioritering, struktur, beslutsfattande, hjärna, reflektion och arbetssätt för att frigöra energi och stressa  mindre. 
Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man kan verkligen fokusera på på rätt saker, frigöra tid, planera, prioritera och reflektera mer.
Mer info 


business & sales

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor.  Vi är med och hjälper våra kunder i att skapa nya möjligheter både internt och externt. Att arbeta med försäljning idag innebär nya möjligheter men också många utmaningar. Vi hjälper företag att sätta sin struktur på försäljning och skapa nya resultatnivåer.
  1. Nuläge - tillsammans definiera ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder.

  2. Önskat läge sätta upp en framtida utmanande och attraktiv målbild utifrån framtida ambitioner. Var vill ni befinna er där & sen.

  3. Kritiska framgångsfaktorer - vilka är utmaningarna för att ta er till det framtida önskade läget, d v s vad måste hända här & nu för att nå där & sen. Vi skapar konkreta actions med gemensamt ansvar och individuellt ansvar. 

  4. Planera, Prioritera & Exekvera på rätt saker. Skapa ett arbetssätt för att nå mål på ett effektivt sätt. 

 


coaching

Coaching är ett samarbete mellan företagsledaren och en extern coach med syfte att stärka ledarskapet för företaget, ledningsgruppen och ledaren själv.

Som ledare är det viktigt att medvetandegöra det egna sättet att utöva ledarskap och vara beslutsam. Det är något som varje ledare behöver upptäcka, utforska och utveckla själv. Med en extern coach som bollplank får du någon som lyssnar med närvaro och ställer fördjupande och klargörande frågor med fokus på dina behov och din utveckling. Du får också en coach som kan träna och utveckla dina skills i syfte att skapa bättre förutsättningar. 

Coaching är ett samarbete mellan dig och oss som professionell coach.

  • Någon som lyssnar till vad som är viktigt för dig och coachar dig att uppnå det du vill utifrån den önskade framtid. 

  • Stöd i VD-rollen och sin personliga utveckling som uppmuntrar till att fortsätta när det känns utmanande

  • Utrymme att reflektera och tänka utifrån kraftfulla frågor ställda för att ge fördjupning och perspektiv

  • Utbildning och träning i viktiga områden