Strategi, Mål & Performance - We Make iT happen.

Vi använder oss av beprövade metoder för att implementera strategier på ett strukturerat och effektivt sätt. Vi hjälper våra kunder att nå sin fulla potential och att vi hjälper dom att ta sig till nästa nivå.  Vi kallar vår metod We Make IT Happen ( se consulting )

Metoden stöttar våra kunder i att implementera ett nytt arbetsätt i syfte att få strategin att hända. Processen är väl beprövad och uppskattad av såväl ledare som medarbetare. Vi säkerställer att ledningen och resten av organisationen håller fokus, hanterar och följer upp  de strategiska och identifierade områdena för att säkerställa strategiuppfyllnad. Vi ger ledningen coaching och handfast rådgivning att inte fastna i det operationella och stärker deras styrning ut i organisationen så att även medarbetarna vet vad som är prioriterat i det vardagliga arbetet. Vi skapar en tydlighet som förenklar för alla både förstå strategin och känna sig involverade i genomförandet av den.  Processen är en kraftfull metod för att skapa en strukturerad, fokuserad och mätbar arbetsmiljö. När medarbetarna involveras i processen skapas både stolthet och starkare teamkänsla. Genom att klargöra målen och hålla teamet ansvarigt kan organisationer uppnå överlägsna resultat och samtidigt fortsätta att växa.

strategi, mål & framtidsarbeten

"En bra strategi sitter inte i ett dokument. Den sitter i engagemanget och i alla de actions ledare och medarbetare gör"
  • Vi hjälper våra kunder att identifiera mål och nå extraordinära mål på ett effektivt och hållbart sätt.  
  • Därefter utvecklar vi  och tränar förmåga att kunna realisera mål
Vi hjälper våra kunder att nå sin fulla potential och att hjälpa dom att ta sig till nästa nivå.  Vår meritlista visar att de flesta kan uppnå mycket mer ambitiösa mål än de tror, om de är villiga att utmana det befintliga sättet att arbeta. Vi arbetar med att genomföra konkreta mål och framtidsarbeten  
Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vilket innebär att verksamheter utveckla sina strategier allt oftare. Strategierna måste dessutom vara konkreta för att ge verklig effekt. Det kräver en tydlig koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Vår metodik tar strategin frånord till handling från ledningen och ut i organisationen. 
Vår taktik är att på ett snabbt, enkelt och tydligt sätt sätta ramar, få bättre koll på allas styrkor och gemensamt definiera ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation som råder. Vi arbetar tillsammans med våra kunder från deras nuläge till det önskade läget och sätter fokus på de saker de behöver åstadkomma. Vi arbetar metodiskt, effektivt och involverande med att hjälpa dig att utveckla din organisation, dina ledare och medarbetare tills ni har uppnått framtida önskade resultat. Vi värvar alla och gör dom till medansvariga vilket är nyckeln till att få rätt saker att hända. 
Att lyckas med sin strategin handlar också om att utveckla förmågor. Vi arbetar med att göra strategier till verklighet genom att utveckla förmågor, samarbeten och arbetsätt att realisera strategier och mål.

‘Vision without action is merely dreaming. Action with no vision is just passing time. But with vision and action you can change the world.’  Nelson Mandela

VI ARBETAR FRÅN STYRELSE, LEDNING OCH UT I ORGANISATIONEN.

Strategi, Mål & Framtid

Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade.

Utifrån detta identifierar vi era kritiska framgångsfaktorer. Med andra ord vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget. Vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi och roadmap.

Utifrån detta är nästa steg att verkligen få rätt saker att hända i ledningsgruppen. Vi tar den strategiska roadmappen från ledning till organisationen. 

Vi erbjuder bland annat OKR som styrverktyg. (se nedan)

Målstyrning - ett effektivt sätt

Vi arbetar bland annat med OKR (Objectives and Key Results), som är ett målstyrningsverktyg som används för att sätta och följa upp mål och resultat i en organisation. OKR används för att skapa tydlighet, fokus och utmaningar inom en organisation och främjar samtidigt en öppen och transparent kultur. 

I en del av våra uppdrag har kunden redan ett befintligt verktyg. Vår metodik kan utgå ifrån i stort sett alla verktyg. Det är inte verktyget i sig som gör det utan människor och den idé om affärer vi skapar med kunden. Vi får varje team från ledning och ut i organisationen att skapa sin strategi och sina planer för genomförande utifrån företagets målbilder och planer - från team till individnivå. 

Från ledning till organisation

Vi tar därefter den strategiska roadmappen från ledning till organisationen.   Vi använder oss av beprövade metoder för att implementera strategier på ett strukturerat och effektivt sätt från ledningen och ut i organisationen.  Metoden stöttar också våra kunder i att implementera ett nytt arbetssätt i syfte att få strategin att hända. Vi säkerställer att ledningen och resten av organisationen håller fokus, hanterar och följer upp de strategiska och identifierade områdena för att säkerställa strategiuppfyllnad. Vi skapar en tydlighet som förenklar för alla både förstå strategin och känna sig involverade i genomförandet av den. Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. 

Struktur ,Uppföljning & Coaching

Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. Tillsammans med era ledare och era medarbetare skapar vi en struktur med fokus på rätt riktning, rätt aktiviteter med såväl firandet av framgångar som korrigering vid motgångar. Det ska vara tydligt med riktning både individuellt och i team. 

Vi bygger en struktur utifrån organsationens, teamets och individens  strategi och måldokument. Vi implementerar veckovis accelerationsmöten, kvartalsvis fokusmöten och årliga  målmöten. Vi skiljer också på operativa och strategiska möten. Vi accelererar utvecklingen i teamet och på individnivå. 

Kultur & Värdegrund

Vi skulle vilja påstår att din företagskultur är ditt viktigaste verktyg för framgång.Att lyckas med sin strategi bygger på att man vävar människorna fullt ut.  Vi har utvecklat ett sätt att bygga en framgångsrik företagskultur på ett konkret och praktisk sätt. Att skapa en stark företagskultur är idag en strategisk nödvändighet för framgång och att få strategin genomförd. Genom att genomföra ett värderings- och kulturarbete så kan man utveckla möjligheterna till nya resultat för företaget.  Vår metod är effektiv och involverar alla medarbetare i processen, vilket skapar en ägarskap och engagemang.

förändringsledning- projektledning

Står ni inför en transformation som kommer att påverka många människor i er organisation? En förändring som kräver att ni gör saker annorlunda än tidigare? Eller är förändringen redan gjord men ni har inte uppnått de mål och effekter som ni hade planerat för?

Varje kunds situation är unik. Vi förstår vad våra kunders utmaningar är och vilka möjligheter vi kan utveckla vidare tillsammans. Vi är duktiga på att snabbt kunna kunna sätta oss in i olika situationer, skapa en snabb överblick av verksamheten för att sen kunna skapa värde och göra skillnad, på riktigt. Vi har under 20 år arbetat med att utveckla nya resultat genom att skapa och genomföra framgångsrika projekt. 

Vi vet att en lyckad förändringsresa kräver mer än ny teknik, visioner och processer – det handlar även om människorna bakom dem. Strukturerad förändringsledning med fokus på effekt är nyckeln till att leda er organisation genom transformationer och att säkra de affärsmål ni eftersträvar.

Vi har  erfarna förändringsledare som kan erbjuda ramverk och operativt stöd genom hela förändringsprocessen:

  • En struktur för förändring

  • Utveckla engagerat ledarskap

  • Effektivt samarbete över avdelningar - Minimera silos.

  • Utveckla förmågor genom utbildning och coaching

  • Struktur och uppföljning för långsiktig framgång

Kontakta oss för att starta er framgångsrika förändringsresa och ta vara på potentialen i er organisation.

Interim - förstärkning av våra kunders organisation 

Vi lever i dag i en värld som förändras oerhört snabbt. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det kommer aldrig att gå lika långsamt som nu, i framtiden. Omvärlden och våra marknader förändras snabbare än någonsin och det blir en allt större utmaning att få ihop rätt lag över tid. Att ligga i framkant och att arbeta proaktivt är och kommer allt mer vara en framgångsfaktor för att kunna nå toppen.  Flexibilitet, Gig-ekonomi, distansarbete och projektanställningar blir allt vanligare. Organisationer behöver snabbt kunna hantera en tillfällig topp eller dal. 
Vi har över 25  års erfarenhet inom management consulting. Vi har arbetat med över 400 organisationer i ett tiotal länder. Vi är bra på att bygg framgångsrika team och värva människor som passar in i resan mot mål. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den bäst kan frigöras. Vi arbetar branschoberoende och har erfarenhet av många typer av organisationer, stora som små, privata som offentliga, nationella som internationella.